OBJEKTIF

Objektif PPIM digubal dengan tujuan untuk merealisasikan kandungan falsafah PPIM.

Walau bagaimanapun PPIM menyedari bahawa terdapatnya perbezaan umur dan perbezaan keperluan berdasarkan perbezaan kemampuan diantara ahli-ahli.

Sehubungan dengan itu, PPIM menggariskan objektif yang sesuai berdasarkan sasaran keahlian dan berhasrat untuk:-

1.1 Melahirkan satu masyarakat muda yang
i. Taat kepada Allah, Raja dan Negara
ii. Berilmu
iii. Berakhlak mulia
iv. Berbakti kepada Masyarakat

1.2 Membimbing gadis-gadis bakal pemimpin puteri dalam segi akhlak, rohani dan jasmani supaya menjadi insan kamilah, berilmu,mengajar dan memperkenalkan Islam supaya kelak hidup mereka berasaskan jalan yang diterima Allah S.W.T. dan dapat berbakti untuk Agama, Nusa dan Bangsa.

1.3 Membentuk sebuah kumpulan yang beridentiti sendiri, progresif dan diterima masyarakat.

1.4 Mengukuh persaudaraan antara generasi muda dan menghormati generasi tua serta menjadi penghubung kesinambungan antara generasi lama dan generasi baru.

MATLAMAT

Menerusi Penggubalan kurikulum yang komprehensif dan perlaksanaan secara gabungjalin dan bersepadu, PPIM berharap agar mencapai matlamat seperti berikut:

· Menseimbangkan antara perkembangan intelektual, sosial, fizikal dan spiritual puteri-puteri melalui penyemaian, penyuburan dan pengukuhan nilai-nilai yang murni.

· Mengukuhkan perhubungan dan pertalian silaturrahim di kalangan ahli-ahli Puteri.

· Meningkatkan minat dan bakat ahli-ahli di dalam pelbagai bidang gerakerja dan kemahiran.

No posts.
No posts.